58a86bf9dad8a783_1280_japan

สิ่งที่ควรรู้ก่อนทัวร์ญี่ปุ่น 2

          จากบทความที่แล้ว หลายคนคงได้ทราบถึงสิ่งสำคัญที่ควรรู้และการเตรียมเอกสารสำหรับการขอวีซ่า ซึ่งถือว่ามีความสำคัญที่สุดสำหรับการทัวร์ญี่ปุ่น แต่นอกจากระเบียบศุลกากรและการขอวีซ่าแล้ว ผู้เดินทางยังจำเป็นต้องรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องอื่น ๆ ซึ่งมีความสำคัญมากเช่นเดียวกัน นั้นคือเรื่องเกี่ยวกับเงินตราและการตรวจคนเข้าเมือง

ข้อมูลทั่วไปที่ควรรู้ก่อนการเดินทางไปทัวร์ญี่ปุ่น

  1. เกี่ยวกับเงินตรา

เรื่องเงินถือว่ามีความสำคัญมาก เมื่อต้องเดินทางในต่างประเทศ สำหรับการแลกเปลี่ยนเงินเยนสามารถแลกได้ที่ศูนย์แลกเปลี่ยนเงินตราในท่าอากาศยานที่เดินทางไปถึงหรือแลกได้ตามธนาคารทั่วไป โดยอัตราการแลกเปลี่ยนนั้นจะขึ้นลงทุกวัน ซึ่งเงินที่ใช้ในญี่ปุ่นมีราคาตั้งแต่ 1 5 10 50 100 และ 500 เยน และธนบัตรมีใช้ราคา 1,000 5,000 และ 10,000 เยน โดยทั่วไปแล้วมีเพียงบางร้านค้าหรือร้านอาหารใหญ่ ๆ เท่านั้นที่จะรับเงินต่างประเทศ ดังนั้นผู้เดินทางทุกคนควรคำนวณจำนวนเงินที่คิดว่าจะใช้ทั้งหมดในการทัวร์ญี่ปุ่นครั้งนี้ เพื่อแลกให้เรียบร้อยตั้งแต่เข้าเมืองที่สนามบิน เพราะหากต้องการแลกเงินที่ธนาคารในเมืองต่าง ๆ หรือเงินที่แลกมาไม่เพียงพอ อาจทำให้ผู้เดินทางต้องเสียเวลามากพอสมควร ในการดำเนินการแลกเงินที่ธนาคารอีกครั้ง

  1. การตรวจคนเข้าเมือง

โดยปกติแล้วในเรื่องของการทัวร์ญี่ปุ่น อาจเสียเวลาอยู่บ้างในขั้นตอนของการตรวจคนเข้าเมือง เพราะการเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ อาจทำให้เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบเอกสารและเอกลักษณ์บุคคลก่อนการเข้าเมือง ซึ่งหากผู้เดินทางเตรียมเอกสารและปฏิบัติถูกต้องการข้อกำหนดของการเข้าเมือง การตรวจสอบจะเป็นเรื่องที่ง่ายมาก

ไม่ว่าจะเป็นการทัวร์ญี่ปุ่นครั้งที่เท่าไหร่ สิ่งสำคัญเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผู้เดินทางทุกคนควรรู้และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อให้คุณมีความสุขที่สุดทุกครั้งที่ทัวร์ญี่ปุ่น…