japan photo
สิ่งที่ควรรู้ก่อนทัวร์ญี่ปุ่น
1

          การทัวร์ญี่ปุ่นสำหรับนักท่องเที่ยวที่เคยไปครั้งแรก ถือว่ามีหลายสิ่งที่ควรรู้และต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ดังนั้นก่อนการเดินทางไปทัวร์ญี่ปุ่นผู้เดินทางทุกคนจำเป็นต้องศึกษาเกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อบังคับและสิ่งที่ควรทำ เพื่อให้การทัวร์ของคุณมีแต่เรื่องที่สร้างความประทับใจ

ข้อมูลทั่วไปที่ควรรู้ก่อนการเดินทางไปทัวร์ญี่ปุ่น

 1. ระเบียบศุลกากร

          ก่อนการทัวร์ญี่ปุ่น เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศญี่ปุ่น จะพิจารณาให้เฉพาะกับนักท่องเที่ยวที่ตั้งใจมาเที่ยวโดยสุจริตเท่านั้น ดังนั้นก่อนการผ่านเข้าเมือง เจ้าหน้าที่อาจตรวจสอบและพิจารณาเอกสารเพิ่มเติม อย่างเช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรพนักงาน และบัตรเครดิต เป็นต้น

 1. ระเบียบการขอวีซ่า

ต่อไปนี้คือระเบียบการและเอกสารสำหรับยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น

 1. หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือนและเหลือหน้าตรวจลงตราไม่น้อยกว่า 5 หน้า
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำหรับข้าราชการอาจใช้บัตรข้าราชการและนักเรียนนักศึกษาอาจใช้บัตรนักศึกษาได้
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน
 4. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนสกุล
 5. รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้วจำนวน 2 รูป (เขียนชื่อด้านหลังทุกใบให้เรียบร้อย)
 6. หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัท (ฉบับภาษาอังกฤษ)
 7. สำเนาสมุดเงินฝาก ที่มีการเคลื่อนไหวของบัญชีย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือนหรือดหมายรับรองการเงินจากธนาคาร ( BANK STATEMENT)
 8. สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 9. กรณีเป็นเจ้าของกิจการต้องมีสำเนาหนังสือจดทะเบียนการค้า หนังสือรับรองการถือหุ้นและหลักฐานทางด้านการเงิน

หากผู้เดินทางไม่สามารถจัดเตรียมเอกสารได้ทั้งหมดตามที่กำหนดไว้ ทางแผนกงสุลฯ จะไม่สามารถรับคำขอและพิจารณาให้วิซ่าได้ ดังนั้นก่อนการตัดสินใจทัวร์ญี่ปุ่น ผู้เดินทางทุกคนควรศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปที่ควรรู้ก่อนการเดินทางไปทัวร์ญี่ปุ่นให้เรียบร้อยและจัดเตรียมเอกสารให้พร้อมและสมบูรณ์ที่สุด เพื่อให้ผู้ที่ตั้งใจเดินทางทุกคนสามารถจัดการกับเอกสาร ผ่านการขอวีซ่าและได้รับอนุญาตให้ผ่านเข้าไปทัวร์ญี่ปุ่นได้สมใจ…